ALGEMENE VOORWAARDEN Saskia de Badts Healthcoaching

 Saskia de Badts Health Coaching (hierna: Saskia de Badts Health Coaching) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83997091 en is gevestigd aan Funenpark 394 (1018AK) te AMSTERDAM.

 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Deelnemer tot het verrichten van Diensten door Saskia de Badts Health Coaching.
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of Bedrijf.
 5. Deelnemer: de natuurlijke persoon of Bedrijf die feitelijk deelneemt aan de Dienst.
 6. Diensten: Het aanbieden van voortdurende ondersteuning en begeleiding bij het stellen van doelen en het aanbrengen van duurzame veranderingen die gezondheid en geluk blijvend verbeteren.
 7. Saskia de Badts Health Coaching: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Deelnemer.
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst (op afstand) en andere verplichtingen tussen Deelnemer en Saskia de Badts Health Coaching, en ook voorstellen van Saskia de Badts Health Coaching voor Diensten die door Saskia de Badts Health Coaching aan Deelnemer worden verstrekt en die door Deelnemer worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Saskia de Badts Health Coaching waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
 9. Website: https://saskiadebadtshealthcoaching.com/ https://well-being4women.com
 10. 10. Startdatum: Het moment dat de Dienst aanvangt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Saskia de Badts Health Coaching, elke Overeenkomst tussen Saskia de Badts Health Coaching en Deelnemer en op elke Dienst die door Saskia de Badts Health Coaching wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Deelnemer de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Saskia de Badts Health Coaching aan Deelnemer aangeven op welke wijze Deelnemer de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Saskia de Badts Health Coaching is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Deelnemer.
 5. De algemene voorwaarden van Deelnemer zijn uitgesloten
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

Artikel 3 – Het Aanbod

 1. Een Aanbod kan door Saskia de Badts Health Coaching gedaan worden via de Website, sociale media, (persoonlijke) email en telefonisch.
 2. Alle door Saskia de Badts Health Coaching gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Saskia de Badts Health Coaching is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Deelnemer schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Saskia de Badts Health Coaching het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Deelnemer om een voor Saskia de Badts Health Coaching gegronde reden te weigeren.
 4. Het Aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Deelnemer in staat is om een goede beoordeling van het Aanbod te maken. Eventuele afbeeldingen en/of gegevens in het Aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst (op afstand). Het Aanbod vermeldt in ieder geval:
 1. De wijze van uitvoering van de Overeenkomst;
 2. De Startdatum van de Dienst;
 3. Duur van de Dienst:
 4. De prijs van de Dienst;
 5. De wijze van betaling van de Dienst;
 1. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 2. De Startdatum in het Aanbod van Saskia de Badts Health Coaching is in beginsel indicatief en geeft Deelnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Deelnemer een Aanbod van Saskia de Badts Health Coaching heeft aanvaard door de betreffende Dienst te betalen middels aangegeven payment provider Mollie. Betreft het een workshop dan dient akkoord gegeven te worden op verstuurde aanbod middels email. Voor minderjarige Deelnemers is schriftelijke toestemming van ouder of verzorger vereist.
 2. Indien Deelnemer het Aanbod heeft aanvaard door een Overeenkomst te sluiten met Saskia de Badts Health Coaching , zal Saskia de Badts Health Coaching de Overeenkomst met Deelnemer schriftelijk, althans per e-mail bevestigen.
 3. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het Aanbod is Saskia de Badts Health Coaching daaraan niet gebonden.
 4. Saskia de Badts Health Coaching is niet gehouden aan een Aanbod indien Deelnemer redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Deelnemer geen rechten ontlenen.
 5. Het herroepingsrecht is uitgesloten voor Student zijnde een Bedrijf. Student zijnde een Consument heeft het recht om de Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen nadat deze tot stand is gekomen kosteloos en zonder opgaaf van redenen ontbinden (herroepingsrecht). De Consument maakt gebruik van het herroepingsrecht door binnen deze periode per post, fax of e-mail een ondubbelzinnige verklaring te sturen dat de Overeenkomst ontbonden moet worden.
 6. Saskia de Badts Health Coachingheeft het recht om de Overeenkomst te herroepen tot 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende Dienst indien het door Saskia de Badts Health Coaching te bepalen minimumaantal Studenten niet is behaald. Saskia de Badts Health Coaching zal in een dergelijk geval de Dienst verplaatsen naar een nieuwe datum en Student hier terstond van op de hoogte stellen. Indien de Dienst niet verplaatst kan worden, worden reeds betaalde gelden gerestitueerd.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de Dienst, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Zowel Deelnemer als Saskia de Badts Health Coaching kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Deelnemer.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Deelnemer onverlet voor zover Saskia de Badts Health Coaching ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Deelnemer dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Zowel Deelnemer als Saskia de Badts Health Coaching kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Saskia de Badts Health Coaching nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Annulering

 1. Voor 1 op 1 coaching en groepscoaching online/offline kan Deelnemer zijnde Consument 24 uur voor de Startdatum de afspraak verplaatsen.
 2. Voor workshops kan Deelnemer zijnde Bedrijf 14 dagen voor aanvang van de workshop de datum verplaatsen
 3. Deelnemer is zelf tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching voor de hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Saskia de Badts Health Coaching zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Saskia de Badts Health Coaching staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Saskia de Badts Health Coaching de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Deelnemer. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Deelnemer verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Saskia de Badts Health Coaching aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Saskia de Badts Health Coaching heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Saskia de Badts Health Coaching niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Deelnemer op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Saskia de Badts Health Coaching, is Deelnemer gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Saskia de Badts Health Coaching is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Saskia de Badts Health Coaching Deelnemer tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Deelnemer verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Saskia de Badts Health Coaching aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Deelnemer niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Saskia de Badts Health Coaching of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Deelnemer komen, sprake is van vertraging heeft Saskia de Badts Health Coaching recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Deelnemer.

Artikel 8 – Verplichtingen Deelnemer

 1. Deelnemer is verplicht alle door Saskia de Badts Health Coaching verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Saskia de Badts Health Coaching niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Deelnemer.
 2. Saskia de Badts Health Coaching is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Deelnemer te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Saskia de Badts Health Coaching verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Saskia de Badts Health Coaching voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Saskia de Badts Health Coaching kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Saskia de Badts Health Coaching gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Deelnemer. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Deelnemer dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Saskia de Badts Health Coaching.
 4. Deelnemer is verplicht alle bijeenkomsten met betrekking tot advies,, trainng, workshop (zowel fysiek als online) bij te wonen. Indien Deelnemer om wat voor reden dan ook niet aanwezig kan zijn, dient Deelnemer dit voor aanvang van de betreffende dag onder opgave van gegronde redenen kenbaar te maken. Deelnemer is verplicht actief deel te nemen aan de bijeenkomsten.

Artikel 9 – Voedingsadviezen

 1. Saskia de Badts Health Coaching kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Saskia de Badts Health Coaching de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Saskia de Badts Health Coaching verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch of dieetadvies..
 3. Deelnemer is op eerste verzoek van Saskia de Badts Health Coaching verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Saskia de Badts Health Coaching wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Deelnemer niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Saskia de Badts Health Coaching gedaan voorstel, is Deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Saskia de Badts Health Coaching kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Deelnemer en diens medewerkers. Deelnemer staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Deelnemer zal Saskia de Badts Health Coaching schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

Artikel 10 – Coaching

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Saskia de Badts Health Coaching coaching verzorgen voor Deelnemer..
 2. De coachingssessie vindt plaats op locatie van Saskia de Badts Health Coaching of op een nader te bepalen locatie van Saskia de Badts Health Coaching. Indien de coachingssessie plaatsvindt op locatie van Deelnemer, is Deelnemer verplicht de in het kader van de coaching vereiste faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen. Indien een coachingssessie niet kan plaatsvinden of vertraging oploopt, doordat Deelnemer niet heeft voldaan aan voorgenoemde verplichting, komen alle gevolgen hiervan voor rekening en risico van Deelnemer. Saskia de Badts Health Coaching is tevens gerechtigd instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de coachingssessie.
 3. De coachingssessie kan tevens online plaatsvinden via Zoom of andere door Saskia de Badts Health Coaching gekozen platformen.
 4. Deelnemer is verplicht tenminste 5 minuten voor aanvang van de coachingssessie aanwezig te zijn op de aangegeven locatie of in de online wachtruimte.
 5. Indien Deelnemer niet tijdig voor de coachingssessie aanwezig is, heeft Saskia de Badts Health Coaching het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de coachingssessie. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 6. Indien Deelnemer niet komt opdagen voor de coachingssessie, is Saskia de Badts Health Coaching gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Deelnemer heeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde gelden.
 7. De inhoud van de door Saskia de Badts Health Coaching aangeboden coachingssessie en de gedurende de coachingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Saskia de Badts Health Coaching de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De coachingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Deelnemer alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 8. Deelnemer zal Saskia de Badts Health Coaching schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de coachingssessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst.

Artikel 11 – Workshops

 1. Saskia de Badts Health Coaching kan een workshop verzorgen voor Deelnemers. Saskia de Badts Health Coaching is gerechtigd het aantal Deelnemers te maximeren.
 2. De Workshop vindt plaats op locatie van Deelnemer. De Deelnemer is verplicht tenminste 10 minuten voor aanvang van de Workshop aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 3. Indien Deelnemer niet tijdig voor de Saskia de Badts Health Coaching aanwezig is, heeft Saskia de Badts Health Coaching het recht de betreffende Deelnemer te weigeren voor de workshop. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft Deelnemer geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 4. De Workshop wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen en de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).
 5. Deelnemer zal Saskia de Badts Health Coaching schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de workshop alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Deelnemer aandacht wenst. Hieronder wordt tevens verstaan eventuele medische klachten en/of blessures die een voor de Deelnemer gebruikelijke deelname (mogelijk) kunnen beperken of belemmeren.
 6. Saskia de Badts Health Coaching is gerechtigd de workshop te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum indien er te weinig aanmeldingen zijn. Het staat uitsluitend ter oordeel van Saskia de Badts Health Coaching om de workshop te verplaatsen. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Indien er teveel aanmeldingen zijn, is Saskia de Badts Health Coaching  gerechtigd de Deelnemers die zich het laatst hebben aangemeld voor de Workshop te weigeren.

Artikel 12 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Deelnemer nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Deelnemer te komen, is Deelnemer verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Saskia de Badts Health Coaching is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Deelnemer verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Saskia de Badts Health Coaching, Saskia de Badts Health Coaching een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Deelnemer.

Artikel 13 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Saskia de Badts Health Coaching voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Betaling in geval van Diensten geschiedt vooraf via payment provider Mollie of een door Saskia de Badts Health Coaching aangegegeven payment provider. Betalingen voor workshops vinden plaats na afloop van de Dienst middels betaling van een factuur. Voor beiden geldt dat de de volledige betaling in 1 keer dient te geschieden.
 3. Reistijd ten behoeve van Deelnemer, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Deelnemer doorberekend.
 4. Deelnemer is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Deelnemer door Saskia de Badts Health Coaching ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Deelnemer een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Deelnemer het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Deelnemer kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Saskia de Badts Health Coaching is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Deelnemer wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Deelnemer uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 – Incassobeleid

 1. Wanneer Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Deelnemer zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Deelnemer zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Deelnemer in verzuim is, zal Saskia de Badts Health Coaching zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Saskia de Badts Health Coaching meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Deelnemer.

Artikel 15 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Saskia de Badts Health Coaching gaat zorgvuldig om met de (persoon)gegevens van Deelnemer en/of bezoekers van de website en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Saskia de Badts Health Coaching de betrokkene hierover informeren.
 2. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Saskia de Badts Health Coaching verwerkt worden. Deelnemer staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Deelnemer Saskia de Badts Health Coaching tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Saskia de Badts Health Coaching op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 16 – Opschorting en ontbinding

 1. Saskia de Badts Health Coaching heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Deelnemer nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Saskia de Badts Health Coaching gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Saskia de Badts Health Coaching is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Deelnemer in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Deelnemer schriftelijk worden bevestigd.
 3. Saskia de Badts Health Coaching is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Deelnemer voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Deelnemer verplicht om Saskia de Badts Health Coaching te vergoeden voor elk financieel verlies dat Saskia de Badts Health Coaching lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Deelnemer.

 

Artikel 17 – Overmacht

 1. Saskia de Badts Health Coaching is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Saskia de Badts Health Coaching wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Saskia de Badts Health Coaching, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Deelnemer of diens derden aan Saskia de Badts Health Coaching zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de Dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Saskia de Badts Health Coaching of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Saskia de Badts Health Coaching buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Deelnemer worden betaald. Saskia de Badts Health Coaching is niet verplicht om Deelnemer te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 18 – Beperking van aansprakelijkheid inzake Diensten

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Saskia de Badts Health Coaching alleen geacht te bestaan indien Saskia de Badts Health Coaching dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Saskia de Badts Health Coaching, is Saskia de Badts Health Coaching uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Deelnemer Saskia de Badts Health Coaching binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Saskia de Badts Health Coaching deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Saskia de Badts Health Coaching in staat is om adequaat te reageren.
 3. Indien het uitvoeren van de Overeenkomst door Saskia de Badts Health Coaching leidt tot aansprakelijkheid van Saskia de Badts Health Coaching, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Deelnemer geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Saskia de Badts Health Coaching. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Saskia de Badts Health Coaching sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Saskia de Badts Health Coaching is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Deelnemer vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een Dienst die door Deelnemer aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Saskia de Badts Health Coaching geleverde Diensten, tenzij Deelnemer kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de Dienst van Saskia de Badts Health Coaching.
 6. Enige door Saskia de Badts Health Coaching opgeleverde adviezen, op basis van door Deelnemer onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Saskia de Badts Health Coaching.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Saskia de Badts Health Coaching is niet bindend en slechts adviserend van aard. Deelnemer beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde voedingsadviezen van Saskia de Badts Health Coaching opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Deelnemer. Deelnemer is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Saskia de Badts Health Coaching. Saskia de Badts Health Coaching is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Deelnemer een derde wordt ingeschakeld, is Saskia de Badts Health Coaching nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Deelnemer ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Deelnemer ingeschakelde derde in Saskia de Badts Health Coaching haar eigen advies.
 9. Saskia de Badts Health Coaching staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Saskia de Badts Health Coaching verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Deelnemer vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching van alle aanspraken die voortvloeien uit het niet succesvol afronden van opleidingen in het kader van de Overeenkomst door een Deelnemer.
 11. Alle aanspraken van Deelnemer wegens tekortschieten aan de zijde van Saskia de Badts Health Coaching vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Saskia de Badts Health Coaching binnen een jaar nadat Deelnemer bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Saskia de Badts Health Coaching.
 12. Saskia de Badts Health Coaching is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel ontstaan door blessures, deelname aan de Diensten en/of ongelukken. Elke deelname van Opdrachtgever c.q. Deelnemer vindt plaats op eigen risico en verantwoordelijkheid van de deelnemende persoon.

 

 

 

Artikel 19 – Geheimhouding

 1. Saskia de Badts Health Coaching en Deelnemer verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Deelnemer aan Saskia de Badts Health Coaching bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Saskia de Badts Health Coaching is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Saskia de Badts Health Coaching opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Deelnemer. Het is Deelnemer uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Saskia de Badts Health Coaching steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Deelnemer verstrekt.
 3. Indien Saskia de Badts Health Coaching op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Saskia de Badts Health Coaching zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Saskia de Badts Health Coaching niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Deelnemer geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Saskia de Badts Health Coaching aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Saskia de Badts Health Coaching vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Deelnemer zal Saskia de Badts Health Coaching vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Saskia de Badts Health Coaching is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Saskia de Badts Health Coaching en Deelnemer ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Saskia de Badts Health Coaching waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, onderwijsmateriaal, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Saskia de Badts Health Coaching en worden niet overgedragen aan Deelnemer tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Saskia de Badts Health Coaching worden overgedragen aan Deelnemer, is Saskia de Badts Health Coaching gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Deelnemer. Een dergelijke vergoeding dient door Deelnemer te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Deelnemer verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Saskia de Badts Health Coaching rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Saskia de Badts Health Coaching. Indien Deelnemer wijzigingen wenst aan te brengen in door Saskia de Badts Health Coaching opgeleverde zaken, dient Saskia de Badts Health Coaching expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Deelnemer verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Saskia de Badts Health Coaching rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 21 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Saskia de Badts Health Coaching verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Saskia de Badts Health Coaching zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 2. Deelnemer vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Deelnemer vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching voor alle aanspraken van Deelnemer en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Deelnemer, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Deelnemer vrijwaart Saskia de Badts Health Coaching voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Deelnemer, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Deelnemer verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Deelnemer jegens derde(n).
 5. Indien Deelnemer elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Saskia de Badts Health Coaching verstrekt, garandeert Deelnemer dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 22 – Klachten

 1. Indien Deelnemer niet tevreden is over de service van Saskia de Badts Health Coaching of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Deelnemer verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@saskiadebadtshealthcoaching.com met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Deelnemer voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Saskia de Badts Health Coaching de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Saskia de Badts Health Coaching zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 23 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Saskia de Badts Health Coaching en Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.
 2. Saskia de Badts Health Coaching heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Deelnemer hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Saskia de Badts Health Coaching en Deelnemer, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 24 februari 2023

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam

 

 

 

 

Hoe eet je als danser?

Ontdek in dit gratis e-book hoe je moet eten als danser om top prestaties te kunnen leveren.

Gefeliciteerd met je download, check je inbox voor het e-book!